Tactic Bikeplanet Amacx Cool & Heat

Bij onze club klopt het Amsterdamse wielerhart

Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 van donderdag 6 februari 2020

Algemene ledenvergadering Wielervereniging Amsterdam

Donderdag 6 februari 2020

Aanwezig: Maurice Willems (voorzitter), Peter Visser (penningmeester), Ed Bosse (secretaris), Frank Nederveen (bestuurslid), Frans van Rossum (bestuurslid), 71 leden.

Afwezig met bericht: 3 leden

Opening

Maurice Willems opent de algemene ledenvergadering sluit deze en opent een buitengewone ledenvergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen (Ed Bosse)
 1. Koen Polder lid van de WVA is zondag 2 februari Nederlands kampioen geworden op de baan bij de categorie 30+. De WVA feliciteert Koen met deze buitengewone prestatie
 2. De nieuwe formule voor de maandagavond wedstrijden blijkt succesvol te zijn. In 2018 waren er gemiddeld 33 deelnemers per wedstrijd, in 2019 waren dit er 45 gemiddeld ondanks de weersomstandigheden die over het algemeen slechter was dan in 2018. In 2020 wordt deze formule ( het eerste halfuur met gangmaking met een snelheid van 36 km/u en daarna is de wedstrijd open) gecontinueerd. Nieuw is dat de categorie elite weer mogen deelnemen. Uitgezonderd nog steeds de nieuwelingen categorieën en jeugd.
 3. In 2019 is een pedelec aangeschaft om op een milieu vriendelijke wijze de gangmaking tijdens de maandagavond wedstrijden te realiseren. De pedelec kan ook ingezet worden tijdens wegtrainingen.
 4. De PowerS trainingen van Jos Geijsel worden niet meer door WVA gefaciliteerd. Jos Geijsel heeft besloten voortaan de kleedkamers en douches van Olympia te gebruiken.
 5. Er zijn in 2019 10 nieuwe My-laps aangeschaft voor verhuur
 6. Voor de EHBO is er en extra EHBO koffer aangeschaft er hangt er nu een in het jury huis en in het clubhuis
 7. Onze sponsor Just Cycle (clubkleding) heeft de nieuwe clubkleding weer netjes op tijd geleverd een woord van dank gaat uit naar Bart van Breemen die hier veel energie in heeft gestoken.
 8. In januari is op verzoek van het bestuur van WVA nieuwe straat verlichting geplaatst langs het parcours 200 meter voor en 100 meter na het jury huis.
 9. Naast het juryhuis zijn op verzoek van het bestuur steltplaten gelegd waar de wagen van de EHBOer van dienst zijn auto kan parkeren.
 10. Langs het hek naar het clubhuis is op verzoek van het bestuur de trottoirtegels opnieuw gelegd. Peter Lageman (beheerder sportparken west) en Wesley Walter (beheerder sportpark Sloten) zijn wij zeer dankbaar voor het laten uitvoeren van deze werkzaamheden.
 11. Zaterdag 1 februari heeft een groot aantal vrijwilligers de handen uit de mouw gestoken en zijn er veel klussen in, op en rond het clubgebouw geklaard, onze dank gaat uit naar allen die geholpen hebben.
Ingekomen stukken
 1. Een verzoek van de trappist om op vrijdag 16 juni een tijdrit en op zondag 24 september een wegwedstrijd te verrijden bij de WVA. Het bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd
 2. Een verzoek van de veteranen Nederland om twee wedstrijden bij de WVA te verrijden is onder de huidige voorwaarden niet gehonoreerd. Omdat de vergadering heeft verzocht te proberen toch een wedstrijd te faciliteren zal het bestuur opnieuw in gesprek gaan met de vertegenwoordiging van Veteranen Nederland om uit deze impasse te komen.
 3. Een verzoek van de organisatoren voor het 1e Nederlands kampioenschap voor “daklozen” is binnen gekomen. Inmiddels heeft er een oriënterend gesprek plaats gevonden, wordt vervolg.
 4. Verslag algemene jaarvergadering 2019
 5. Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag van de ALV 2019 en wordt door de leden unaniem goedgekeurd.
Herkiesbaar en aftredend bestuur
 1. Aftredend en niet meer herkiesbaar (2021) Maurice Willems (voorzitter)
 2. Aftredend en niet meer herkiesbaar (2021) Frank Nederveen (bestuurslid)
 3. Aftredend en niet meer herkiesbaar (2021) Frans van Rossum (bestuurslid)
 4. Zittend bestuur Peter Visser (penningmeester)
 5. Zittend bestuur Ed Bosse (secretaris)
 6. Het bestuur vraagt de leden zich aan te melden voor een functie in het bestuur.
Verslag penningmeester

Peter Visser meldt dat het netto resultaat van 2019 minder was dan in 2018. Dit is vooral te wijten aan minder inkomsten uit wedstrijden (inschrijfgeld en kantine omzet) Vermoedelijk is de oorzaak het slechte weer in 2019 waardoor er minder deelnemers zich hebben ingeschreven voor de wedstrijden. Niettemin verkeert de WVA in blakende financiële gezondheid. Het financieel verslag kan voor geïnteresseerde opgevraagd worden bij Peter Visser.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Arie Zaalberg en Andre Demeulenaere hebben de boekhouding van WVA, gedaan door Peter Visser gecontroleerd op 29 januari 2020. Alle financiële stukken konden worden ingezien en gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en de saldi van de bank en kas op 31 december 2019 klopten exact met de aangegeven saldi op de balans. Een compliment voor Peter Visser die zijn taak voor de WVA met een uiterste nauwkeurigheid uitvoert. De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester voor de boekhouding 2019.

De vergadering verleent unaniem decharge aan de penningmeester voor de boekhouding 2019.

Aanstellen nieuwe kascommissie

Arjan van Aalst en Andre Demeulenaere zijn de nieuwe kascommissie voor het jaar 2020

Contributie 2021

De contributie in 2021 blijft ongewijzigd. Kosten voor basislidmaatschap en licenties bepaald de KNWU.

Deelname categorieën wedstrijden bij de WVA
 1. Zaterdag wedstrijd 13.00 uur trimmers en 50+
 2. Zaterdag wedstrijd 15.00 uur alle categorieën uitgezonderd nieuwelingen en jeugd
 3. Maandagavond wedstrijd 19.00 uur alle categorieën uitgezonderd nieuwelingen en jeugd
 4. Woensdagavond wedstrijd 19.00 uur sportklasse, 40, 50, 60+ en dames. Uitgezonderd beloften, elite, nieuwelingen en jeugd.
 5. Woensdag namiddag wedstrijd 17.00 uur 40, 50, 60 en 70+
 6. Aankondiging van de wedstrijden van de WVA staan op de website en worden op de televisie in het clubhuis aangekondigd.
Werving vrijwilligers
 • De WVA voortdurend vrijwilligers aan het werven omdat geen enkele club zonder vrijwilligers kan en er door allerlei redenen verloop is in het bestand. Ook dit jaar zijn er twee vrijwilligers die minder inzetbaar zijn als voorheen. Rob Bohte was inzetbaar voor EHBO, tijdregistratie My-laps en inschrijven. Rob is zelfs nog een aantal jaren coördinator voor de EHBOers geweest, een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Dit geldt zeker ook voor Barend Cerneus waar je altijd op kon rekenen als inschrijver maar ook als buitengewoon handige klusser die bijvoorbeeld de mooi lange tafel in het clubhuis heeft gemaakt. Nogmaals dank jullie wel.
 • Jos Geijsel meldt zich aan voor het inschrijven van deelnemers voor de wedstrijden, hij wil dit eens per maand doen.
Ontwikkelingen sportpark Sloten

In januari heeft het bestuur een gesprek gehad met een afvaardiging van de gemeente Amsterdam omtrent de renovatie van het sportpark Sloten. Onderdeel van het plan is de veilige bereikbaarheid van kinderen tot het sportpark. De huidige fietsroute over de Sloterweg wordt als gevaarlijk beschouwt. Als een alternatief heeft het projectbureau van de gemeente een fietspad bedacht welke van de ringdijk ter hoogte van het stuk tussen de tweede en derde bocht op het parcours (ter hoogte van de woonboten) langs het parcours en achterlangs het clubhuis. Om 100 meter verder via een nog te bouwen viaduct over het parcours en de sloot de aansluiting te maken op het sportpark. Het bestuur heeft daar bezwaar tegen gemaakt en alternatieven aangeboden. 26 februari zijn alle verenigingen weer uitgenodigd voor een informatieavond van de gemeente. Uiteraard zal het bestuur hierbij aanwezig zijn.

Rondvraag
 • Jan de Leeuw vraagt of de WVA de intentie heeft om dit jaar cyclocross trainingen te geven. Ed Bosse antwoord bevestigend, maar eerst moet er gezorgd worden voor voldoende verlichting. De trainingen zijn dan op de woensdagavond gepland.
 • Paolo Valerio vraagt of hij flyers mag neerleggen voor de werving van jeugd voor het wielrennen. Het bestuur stemt hierin toe.
Sluiting

Maurice Willems bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering