Just Cycle Sportswear Bikeplanet Duursport.nl Studionep

Verslag algemene ledenvergadering 2019

[door Ed Bosse]

Verslag algemene ledenvergadering 2019. Er gaat veel veranderen bij wedstrijden!

Op dinsdag 5 februari vond de algemene ledenvergadering van onze club plaats. Er gaat veel veranderen op de club! Er komen rondeborden in de kleuren van de categorieën. De formule van de maandagavond wordt aangepast. Lees het verslag daarom aandachtig zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Aanwezig: 20 leden
Afwezig met bericht: 10 leden

1. opening :

Ed Bosse (secretaris) heet iedereen welkom en opent de algemene leden vergadering.

2. mededelingen :
 • Maurice Willems (voorzitter) is afwezig wegens werkzaamheden en wordt vervangen door Ed Bosse (secretaris).
 • Lex Kriger verzorgde jarenlang voor de WVA de ledenadministratie, Lex is hiermee gestopt en deze werkzaamheden zijn over genomen door Andre Demeulenaere en heeft als back-up Frank Nederveen.
 • Er is een nieuwe geluidsinstallatie voor de speaker tijdens wedstrijden aangeschaft een professioneel systeem met een groter bereik en heldere klank.
 • In de kantine is een nieuwe grootbeeld televisie aangeschaft met soundbar, ook geschikt voor presentaties vanaf een laptop.
 • Naar aanleiding van een voorstel van Hans Leijnse zijn de rondeborden van een kleur voorzien die corresponderen met de kleuren van de rugnummers zodat renners duidelijk kunnen zien welke kleur rugnummers moeten afsprinten. Van elke kleur (geel, rood, zwart, wit) zijn drie borden waarop vermeld 3, 2, 1 ronden te gaan.
 • Voor de kantine/bar is een pinapparaat aangeschaft
3. Ingekomen stukken :

A en B trimmers (Jos Geijsel en Co Thelosen )
Wintercompetitie WVA, Zwift in samenwerking met ROBIC (Theo Hooijenga)

4. Verslag algemene leden vergadering 2018:

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2018 wordt unaniem goedgekeurd door de leden.

5. Herkiesbaar en aftredend bestuur (allen zijn herkiesbaar):

De leden spreken hun vertrouwen uit in het zittende bestuur en verlenen het bestuur decharge.

6. Verslag penningmeester:

Peter Visser (penningmeester) doet verslag van de financiën. Samengevat verteld hij dat de club financieel gezond is wat tot uiting komt in het feit dat extra aflossing op de hypotheek van het nieuwe clubhuis tot de mogelijkheden behoort. Bijzondere uitgaven afgelopen jaar waren de geluidsinstallatie, televisie, prikpaaltjes voor cyclocross, herhalingscursus voor de EHBO’ers, Pin apparaat en tablet.
Begroting 2019 gepresenteerd en met instemming ontvangen

7. Verslag kascommissie

Gijs van der Tang en Andre Demeulenaere (kascommissie) hebben de financiële stukken ingezien en gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden gevonden en de saldi van de bank en de kas op 31 december 2018, kloppen exact met de aangegeven saldi op de balans. De leden verlenen decharge aan de penningmeester.

8. Aanstellen nieuwe kascommissie

Arie Zaalberg meldt zich aan voor de kascommissie, naar een tweede lid wordt nog gezocht.

9. Wedstrijden maandagavond:

Naar aanleiding van de slecht bezochte maandagavond wedstrijden (gemiddeld 33 deelnemers per avond) doet het bestuur een voorstel aan de leden om meer deelnemers te krijgen op de maandagavonden te weten; Wedstrijd te laten verrijden d.m.v. de zogenaamde Jos Geijsel formule die tijdens de 50, 60 en 70+ wedstrijden in het najaar na de avondwedstrijden op woensdag namiddag werden verreden en een groot succes bleken te zijn met gemiddeld 50 deelnemers.

De formule is; 2 ronden geneutraliseerd, eerste 30 minuten gesloten peloton aan maximaal 40 km/u. Na 30 minuten koers vrijgeven. Alle categorieën sprinten apart af (uitzondering de renners/sters met een geel rugnummer) zij sprinten tegelijk af. Alle categorieën worden wel apart geklasseerd. Na een levendige discussie over de categorieën die op maandagavond mogen deelnemen wordt besloten dat dit zijn;

 • Sportklasse/40- (witte nummers)
 • 40+ (zwarte nummers)
 • 50+ (rode nummers)
 • 60+, 70+ en dames (gele nummers)

Alle licentiehouders afgezien van nieuwelingen en elites mogen hier aan mee doen maar dienen zich te houden aan de formule van het gecontroleerde eerste half uur.

10.  Deelname categorieën aan wedstrijden bij de WVA:

De algemene leden vergadering heeft het volgende besloten;

 • Maandagavond: alle licentiehouders afgezien van nieuwelingen en elites mogen hier aan mee doen maar dienen zich te houden aan de formule van het gecontroleerde eerste half uur.
 • Woendagavond: een reguliere koers voor alle licentiehouders afgezien van de nieuwelingen en eliterenners.
 • Zaterdagmiddag 15:00 uur: alle categorieën behalve nieuwelingendames en -jongens.
11. Categorie indeling:

Door het groeiende aantal deelnemers is het voor de jury ontzettend veel werk om alle mutaties m.b.t. het wisselen van deelnemen door renners bij een andere categorie (van zwart naar wit rugnummer) voor het eind van de wedstrijden te verwerken. Het heeft al een aantal keren geleid tot een foutieve uitslag en dat willen wij voorkomen. De vergadering heeft besloten dat het wisselen van categorie in een andere categorie rijden dan de leeftijd (wit 40-, zwart 40+, rood 50+, geel 60+ en dames uitgezonderd elite dames die rijden met een wit rugnummer) niet meer toegestaan is. Hiermee wordt de jury ontlast en zijn de uitslagen accurater.

12.       WVA wintercompetitie ZWIFT:

Theo Hooijenga heeft het idee geopperd om voor de leden in de winter een competitie aan te bieden. De competitie zou d.m.v. een virtueel platform zoals Zwift waarbij deelnemers in een virtuele wereld met gebruik van een smarttrainer wedstrijden tegen elkaar kunnen rijden. Onze sponsor ROBIC gevestigd in het Velodrome op sportpark Sloten heeft een opstelling staan van fietsen op smarttrainers en een levensgroot televisiescherm. Frank Nederveen heeft tijdens een oriënterend gesprek met ROBIC de mogelijkheden besproken. Robic was enthousiast over het plan en zal verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. wordt vervolgd.

13. A en B trimmers:

Vanwege het grote succes van de trimmerskoersen van WV Amsterdam heeft het bestuur van WVA besloten een nog laagdrempeliger koers te organiseren. In de loop der jaren heeft het aantal deelnemers en de kwaliteit van de renners een vlucht genomen. Het laagdrempelige karakter van deze trimmers wedstrijden is daardoor afgenomen. Omdat we als club ook de trainingen van Join the race, trainingen waarbij toerrenners klaar gestoomd worden om te gaan koersen, organiseren willen we als WVA laagdrempelige wedstrijden blijven organiseren. Dit gaan we vanaf begin april doen door als pilot een viertal Trimmers B wedstrijden te organiseren.

Voor wie zijn deze wedstrijden? Uiteraard voor de beginners die vanuit Join the race doorstromen. Maar ook voor alle andere mannen en vrouwen die vinden dat het bij de reguliere trimmers koersen te hard gaat maar die wel graag hun koersjes willen blijven rijden. Vanaf zaterdag 16 maart begint de trimmers B koers om 12.00. We rijden dan 45 minuten plus 1 ronde waarna gezamenlijk afgesprint word.

14. Data wedstrijden op internetsite WVA:

De actuele lijst met de te verrijden wedstrijden vind je op de wedstrijdkalender op de website van de wielervereniging Amsterdam.

15. Onderhoud werkzaamheden in en rond het clubhuis:

Zaterdag 19 januari heeft een groot aantal vrijwilligers allerlei klussen in, op en rond het clubgebouw gedaan zodat wij helemaal klaar zijn om het nieuwe wegseizoen goed te kunnen beginnen, met dank aan alle mannen en vrouwen die zich die dag ingezet hebben.

16. Werving vrijwilligers:

Afgelopen jaar hebben wij van een aantal vrijwilligers afscheid moeten nemen om uiteenlopende redenen. De behoefte aan nieuwe vrijwilligers is groter dan ooit met name voor de EHBO, Kantine en Tijdregistratie zitten wij niet ruim in de bezetting. Dit levert voor de huidige vrijwilligers een te grote belasting. De kans op afhaken wordt steeds groter, daarom een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden zodat wij leuke wedstrijden kunnen blijven organiseren voor onze leden en niet leden.

17. Ontwikkelingen sportpark Sloten:

Het sportpark Sloten wordt ge-herindeelt en gerenoveerd. De grote parkeerplaats voor het sportpark is bestemd voor woningbouw, de grondwerkzaamheden zijn reeds begonnen. Achter het Velodrome en het clubhuis van Olympia is een nieuwe parkeerplaats gekomen. De parkeerplaats is bereikbaar door de hoofdingang van het sportpark. De slagbomen (rechts bij het inrijden en links bij het uitrijden gaan automatisch open). Hier kunnen deelnemers aan onze wedstrijden de auto parkeren. De projectleiders van het sportpark hebben tijdens een informatieavond de verenigingen geïnformeerd over de verdere plannen voor het sportpark. Belangrijk onderwerp voor de WVA was het geplande fietspad welke voor de hockey jeugd bedoeld is om veilig op het sportpark te kunnen komen. Het gaat met name om hockey jeugd die vanuit Badhoevedorp over de brug via oud Sloten over de Sloterweg via de hoofdingang naar de hockey vereniging moeten fietsen. De gemeente en het bestuur van de Hockey vereniging vinden de Sloterweg te gevaarlijk voor de fietsende Hockey jeugd. Het voorstel van de gemeente is om de jeugd een veilig alternatief aan te bieden door de jeugd vanuit Badhoevedorp over de brug meteen rechtsaf te laten rijden langs de woonboten aan de ringvaart tot ter hoogte van de tweede bocht na de finish op het parcours (waar nu een doorgang in het hek zit t/o de woonboten) daar komt dan een fietspad te lopen langs het parcours achterlangs het clubhuis en daarna 100 meter voor de finish wordt een brug over het parcours en de sloot gebouwd om zo de fietsende jeugd “veilig” toegang te verschaffen tot het sportpark. Hier heeft Ed Bosse als afgevaardigde van de WVA tegen geprotesteerd omdat het naar zijn mening een onzinnig plan is omdat de jeugd deze omweg zeker niet gaat nemen en zij de kortste weg zullen blijven gebruiken namelijk door oud Sloten. Een voorstel om de jeugd na oud Sloten direct over de kleine parkeerplaats via het toegangshek van de WVA langs het parcours via het zogenaamde Bossepad dat eventueel bestraat/geasfalteerd zou kunnen worden kreeg bijval van de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen. De projectontwikkelaars hebben dit ter harte genomen en komen bij een volgende informatieavond hier op terug.

Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden door het beheer verricht t.w.:

 • De betonnen kolos is verwijderd.
 • Het hekwerk is verlengd.
 • de kuil in het asfalt op het lange stuk parcours is gerepareerd (geasfalteerd) helaas begint weer een nieuwe kuil te ontstaan. het beheer is hiervan op de hoogte en heeft een aannemer opdracht gegeven dit wederom te herstellen evenals de wortels die het asfalt omhoog drukken aan de andere korte zijde van het parcours.
 • Het herstellen van de verlichting langs het parcours en achter het clubhuis zoals gewenst en toegezegd door Peter Lageman (Hoofd beheer sportparken) voor eind 2019 is nog een punt van aandacht.
16. Rondvraag :

Arie Zaalberg en Co Thelosen stellen zichzelf beschikbaar om het tijdregistratie systeem van My-Laps te leren. Andre Demeulenaere zal de instructie geven, Ello van Gelderen had zich hiervoor al eerder aangemeld.

Dit naar aanleiding van de mededeling van Andre Demeulenaere dat Gijs van der Tang wel erg vaak ( 64 keer ) voor de tijdregistratie aankomend seizoen staat ingedeeld.

17. sluiting

Ed Bosse bedankt iedereen voor de inbreng aan de vergadering en sluit deze.