Privacyverklaring

Voor velen en zeker voor WV Amsterdam is veiligheid en privacy van belang. Hierin past de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

WVA verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor onder andere een zorgvuldige uitvoering van je lidmaatschap van onze vereniging. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres voor bijvoorbeeld mededelingen, bestellen (mn van kleding), inroostering vrijwilligers, contributies, KNWU licentie-/ lidmaatschap informatie (inclusief gegevens die aan de KNWU in dit kader verstrekt dienen te worden) en Mylaps wedstrijduitslagen.
  • Betaalgegevens: WV Amsterdam gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en tenaamstelling, voor het verrichten van betalingen en de verwerking daarvan.
  • Foto/videomateriaal: tijdens wedstrijden en andere evenementen kunnen foto’s/video’s worden gemaakt voor bijvoorbeeld verslaglegging of voor illustratie op onze website www.wvamsterdam.nl. Door deel te nemen aan onze evenementen verleen je hiervoor toestemming. Als je niet wilt dat foto’s/video’s van jou gebruikt worden, kan je natuurlijk bij ons daartegen bezwaar maken.
  • Overige gegevens nodig om uitvoering te geven aan het lidmaatschap van WV Amsterdam.

Behoudens wettelijke verplichtingen worden persoonsgegevens tot 3 jaar, in geval van lidmaatschap te rekenen vanaf het einde daarvan, bewaard en worden zonder je toestemming niet aan derden verstrekt anders dan nodig voor de uitvoering van het lidmaatschap van WV Amsterdam.

WV Amsterdam geeft je de mogelijkheid je privacyrechten uit te oefenen. Je kunt contact met WV Amsterdam opnemen voor je persoonsgegevens met betrekking tot inzage, overdracht (dataportabiliteit), wissen, beperken, rectificeren en aanvullen. WV Amsterdam zal zo nodig de wijzigingen doorgeven aan andere organisaties, zoals de KNWU, aan wie de betreffende gegevens zijn verstrekt.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Ter voorkoming van toegang door onbevoegden, verlies, publicatie en onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens heeft WV Amsterdam passende maatregelen getroffen door met name afscherming tegen toegankelijkheid voor derden. Alleen de noodzakelijke personen, zoals de ledenadministrateur c.q. bestuursleden, hebben toegang tot je persoonsgegevens.

Je kan bij ons klagen over de persoonsgegevensverwerking. Vragen, bezwaren en klachten dien je in via: bestuur@wvamsterdam.nl Ook heb je het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In geval van inbreuk op persoonsgegevens zal WV Amsterdam de betreffende melding doen aan het AP bij het Meldloket Datalekken.

WV Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.